Prihlásiť

Prihlásenie k vášmu kontu

Uživateľ *
Heslo *
Pamätaj si ma

Ciele hodnotenia v CZŠ Narnia

 • poskytnúť spätnú väzbu tak, aby žiak mohol spoznávať svoje prednosti aj slabšie stránky ako fakty, na základe ktorých môže v živote robiť správne rozhodnutia;
 • motivovať žiaka k poznávaniu;
 • rozvíjať cieľavedomosť, schopnosť vyhrávať a prehrávať, schopnosť tešiť sa z úspechu iných, schopnosť empatie a asertivity, vytrvalosť a podobne.

Aspekty, ktorým sa chceme pri hodnotení vyhnúť

 • negatívne porovnávanie sa medzi žiakmi na základe dosiahnutého hodnotenia;
 • opodstatnené aj neopodstatnené pocity žiaka, že jeho hodnota je daná dosiahnutým hodnotením;
 • demotivácia žiaka na základe negatívneho hodnotenia jeho úsilia.

Pointbook - nástroj na hodnotenie

Priebežné hodnotenie na CZŠ Narnia má vlastný, špecifický charakter. Je do veľkej miery inšpirovaný partnerskou školou Narnia v Banskej Bystrici, kde sa do súčasnej podoby kryštalizoval na základe spätnej väzby žiakov, rodičov a pedagógov niekoľko rokov, a od roku 2010/11 má prehľadnú elektronickú podobu s názvom Pointbook. Na druhom stupni budeme klasifikovať týmto spôsobom všetky predmety okrem náboženstva a občianskej náuky v piatom ročníku (tie žiaci buď absolvujú alebo neabsolvujú), na prvom stupni neklasifikujeme ani výchovy. V rámci týchto predmetov budeme poskytovať spätnú väzbu žiakom a rodičom iným spôsobom.

Pointbook premyslene kombinuje bodové a percentuálne formy hodnotenia so slovným a znakovým hodnotením. V pozadí stojí uvedená percentuálna stupnica, ktorá tvorí vizuálne odlíšené, no nemenné pozadie pri hodnotení žiakov. Cieľom je pomocou získavania stôp (v angličtine steps) za rôzne typy testovania posúvať sa smerom od neuspokojivých vedomostí, zručností a postojov smerom k výborným vedomostiam, zručnostiam a postojom v priebehu jedného polroka.

 

Špecifiká hodnotenia niektorých zadaní akademická čestnosť

Medzi základné črty vzdelávacieho procesu na našej škole patrí akademická čestnosť. Od žiakov sa očakáva, že sa budú učiť a dodržiavať pravidlá akademickej čestnosti.

Porušovanie týchto pravidiel v sebe zahŕňa:

 • Plagiátorstvo alebo preberanie publikovaných prác či jednotlivých častí kníh, časopisov, letákov alebo iných materiálov z internetu, pričom ich prezentujeme ako svoje vlastné myšlienky (bez uvedenia citačných údajov).
 • Ak žiak počas testovania (ústneho i písomného) používa, alebo má pri sebe nedovolené materiály (učebnice, poznámky, ťaháky, atď.).
 • Žiadanie nepovolenej pomoci pri písomkách, napr. opisovanie od iného žiaka alebo podvádzanie iným spôsobom. Za porušenie akademickej čestnosti sa považuje aj to, ak žiak „nechá“ odpísať svoje vypracovanie zadaní a úloh. V takomto prípade si obaja žiaci ponesú dôsledky v podobe trouble pointu.
 • Akákoľvek komunikácia s inými žiakmi počas testov bez súhlasu učiteľa.
 • Prístup k testovým úlohám pred samotným testovaním.

Dôsledkom porušenia akademickej čestnosti je trouble point (pozri pravidlá hodnotenia správania). Žiak zároveň dostane z daného zadania v klasifikácii predmetu hodnotenie na úrovni 1%, na základe dohody s učiteľom si však toto hodnotenie bude môcť opraviť.

FaLang translation system by Faboba