Prihlásiť

Prihlásenie k vášmu kontu

Uživateľ *
Heslo *
Pamätaj si ma

ŠPECIÁLNY TÍM

Milí rodičia, dovoľte nám predstaviť náš špeciálny tím.
Špeciálny tím tvorí 11 odborníkov - špeciálnych pedagógov, psychológov a asistentov učiteľa. Poskytujú deťom psychologickú a špeciálno-pedagogickú podporu, spolu s učiteľmi sa starajú o bezpečné prostredie školy, o zlepšovanie vzťahov a sociálnej klímy, o rozvoj emocionálnej inteligencie, sociálnych kompetencií a zručností detí.

 

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG

Špeciálni pedagógovia majú u nás v škole v starostlivosti deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). Sú to predovšetkým deti s vývinovými poruchami učenia – dyslexiou, dysgrafiou, dysortografiou, dyskalkúliou, deti s poruchami správania – ADD, ADHD, s poruchami autistického spektra a inými špecifikami.

S deťmi so ŠVVP pracujú v súlade s Metodickými pokynmi MŠ pre žiakov so ŠVVP v bežných základných školách. Zohľadňujú teda ich obmedzenia a poskytujú im možnosť kompenzácie. Kladú na ne adekvátne nároky a pomáhajú im do takej miery, do akej to potrebujú, aby naplnili svoj potenciál. Umožňujú im zažiť si úspech, pozitívne ich motivujú, posilňujú ich sebadôveru. Hodnotia ich v súlade s Metodickými pokynmi MŠ na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so ŠVVP, v hodnotení teda zohľadňujú ich znevýhodnenia.

Spoluprácu s rodičmi detí so ŠVVP považujú špeciálni pedagógovia za kľúčovú. Dobré výsledky sa dajú dosiahnuť iba vtedy, ak rodičia pri práci s dieťaťom doma nadviažu na úsilie učiteľov a špeciálneho pedagóga. Je dôležité, aby rodičia vnímali špecifické potreby svojho dieťaťa, a zároveň akceptovali možnosti školy.

Narnia poskytuje učiteľom pomoc a podporu v podobe intenzívnej spolupráce so špeciálnym pedagógom (návštevy na hodinách, individuálne konzultácie, individuálna práca s jednotlivými deťmi v triede i mimo nej, a pod.)

Špeciálne pedagogičky:

 • · Paulína SEVERÍNIOVÁ - 1. stupeň
 • · Viera HOJNOŠOVÁ - 2. stupeň
 • · Veronika SINOVÁ - administratíva, dokumentácia, integrácia

ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

Školský psychológ je k dispozícii deťom, učiteľom a rodičom. Pomáha pri riešení zložitých situácií, vzťahových, konfliktných i osobnostných. Podieľa sa na riešení špecifických potrieb žiakov v oblasti správania (hyperaktivita, impulzivita, agresivita, šikana, pasivita, strach, tréma, úzkosť a pod.).

Pracuje s deťmi individuálne i skupinovo, komunikuje s rodičmi. Poskytuje poradenstvo v oblasti profesionálnej orientácie a voľby povolania žiakov. Zúčastňuje sa teambuildingov a iných akcií podporujúcich priateľstvá a dobré vzťahy. 

Školské psychologičky :

 • · Alexandra TOTKOVÁ – 1. stupeň
 • · Lýdia BLAHO – 2. stupeň

ASISTENT UČITEĽA

Asistent učiteľa pomáha pri zabezpečovaní plynulého chodu vých. - vzdel. procesu v triede. Bezprostredne spolupracuje s učiteľom na základe odporúčaní špeciálneho pedagóga. Pomáha a podporuje nielen deti so špecifickými potrebami priamo na vyučovaní, v triede i mimo nej. Precvičuje a upevňuje si s nimi učivo, pripravuje sa s nimi na testy. Upravuje pre ne učebné materiály, zabezpečuje kompenzačné pomôcky. Podporuje rozvoj správnych pracovných návykov detí a ich sociálnych kompetencií.

Asistenti učiteľa :

 • · Barbora ŠUHAJDOVÁ
 • · Jana DÓŠOVÁ
 • · Halina ZÍKOVÁ
 • · Dana MENŠÍKOVÁ
 • · Miroslava MARTONOVÁ
 • · Lenka VARGOVÁ

Špeciálny tím vedie Vierka Hojnošová
viera.hojnosova (zavináč) narniaba.sk

0901 788 744

http://czsnarnia.edupage.org/teachers/?

FaLang translation system by Faboba