Prihlásiť

Prihlásenie k vášmu kontu

Uživateľ *
Heslo *
Pamätaj si ma

Milí rodičia, dovoľte nám predstaviť Vám náš ŠPECIÁLNY TÍM.
Špeciálny tím tvorí 14 odborníkov z oblasti psychológie a špeciálnej/liečebnej pedagogiky. Tí poskytujú našim deťom psychologickú a špeciálno-pedagogickú podporu, a spolu s učiteľmi sa starajú o bezpečné prostredie školy, o zlepšovanie vzťahov a sociálnej klímy v triedach, o rozvoj emocionálnej inteligencie, sociálnych kompetencií a zručností detí.

 

Špeciálny tím vedie Miroslava MARTONOVÁ

 

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG

Špeciálne pedagogičky majú u nás v škole v starostlivosti deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). Sú to predovšetkým deti s vývinovými poruchami učenia – dyslexiou, dysgrafiou, dysortografiou, dyskalkúliou, deti s poruchami správania – ADD, ADHD, s poruchami autistického spektra a inými špecifikami.

S deťmi so ŠVVP pracujú v súlade s Metodickými pokynmi MŠ pre žiakov so ŠVVP v bežných základných školách. Zohľadňujú teda ich obmedzenia a poskytujú im možnosť kompenzácie. Kladú na ne adekvátne nároky a pomáhajú im do takej miery, do akej to potrebujú, aby naplnili svoj potenciál. Umožňujú im zažiť si úspech, pozitívne ich motivujú, posilňujú ich sebadôveru. Hodnotia ich v súlade s Metodickými pokynmi MŠ na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so ŠVVP, v hodnotení teda zohľadňujú ich znevýhodnenia.

 

Špeciálne pedagogičky:

 • Viera HOJNOŠOVÁ - 2. stupeň
 • Lenka ROSOVÁ - 1. stupeň
 • Veronika KERN SINOVÁ - administratíva, dokumentácia, integrácia

 

ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

Školský psychológ je k dispozícii deťom, učiteľom a rodičom. Pomáha pri riešení zložitých situácií, vzťahových, konfliktných i osobnostných. Podieľa sa na riešení špecifických potrieb žiakov v oblasti správania (hyperaktivita, impulzivita, agresivita, šikana, pasivita, strach, tréma, úzkosť a pod.).

Pracuje s deťmi individuálne i skupinovo, komunikuje s rodičmi. Poskytuje poradenstvo v oblasti profesionálnej orientácie a voľby povolania žiakov.

Podieľa sa na budovaní triednej klímy a zdravých vzťahov medzi deťmi.

Zúčastňuje sa teambuildingov a iných akcií podporujúcich priateľstvá a dobré vzťahy.

 

Školské psychologičky :

  • Alexandra TOTKOVÁ – 1. stupeň (alexandra.totkova(zavinac)narniaba.sk
  • Ivana CIENKA – 2. stupeň (ivana.cienka(zavinac)narniaba.sk

ASISTENT UČITEĽA

Asistent učiteľa pomáha pri zabezpečovaní plynulého chodu vých. - vzdel. procesu v triede. Bezprostredne spolupracuje s učiteľom na základe odporúčaní špeciálneho pedagóga. Pomáha a podporuje deti so špecifickými potrebami priamo na vyučovaní, v triede i mimo nej. Precvičuje a upevňuje si s nimi učivo, pripravuje sa s nimi na testy. Upravuje pre ne učebné materiály, zabezpečuje kompenzačné pomôcky. Podporuje rozvoj správnych pracovných návykov detí a ich sociálnych kompetencií

 

Asistentky učiteľa :

  • Jana DÓŠOVÁ
  • Linda MÁJEKOVÁ
  • Dana MENŠÍKOVÁ
  • Dáša KALMÁROVÁ
  • Janette JÁNOŠOVÁ
  • Halina ZÍKOVÁ
  • Terézia LUKÁČIKOVÁ
  • Lenka ŠILLEROVÁ
  • Jana ŤAPUŠOVÁ

Spoluprácu s rodičmi detí so ŠVVP považujeme za kľúčovú. Dobré výsledky sa dajú dosiahnuť iba vtedy, ak rodičia pri práci s dieťaťom doma nadviažu na úsilie učiteľov a špecialistov. Je dôležité, aby rodičia vnímali špecifické potreby svojho dieťaťa, a zároveň akceptovali možnosti školy.

 

Miroslava MARTONOVÁ miroslava.martonova(zavináč)narniaba.sk

 

http://czsnarnia.edupage.org/teachers/?

 

{jcomments off}

FaLang translation system by Faboba