Prihlásiť

Prihlásenie k vášmu kontu

Uživateľ *
Heslo *
Pamätaj si ma

 

 

On the evening of November 7th, more than thirty families came back to Narnia to learn about learning English at home. But this time, instead of kids learning, it was the parents who were doing the learning at Family English Night.

 Vo štvrtok večer, 7. oktobra, sa vyše 30 rodín vrátilo späť do Narnie, aby sa naučili o tom, ako doma pracovať s deťmi pri učení angličtiny. Tentoraz sa teda namiesto detí učili rodičia.

  

The evening started with the principal, Rado Jančula greeting the families and introducing the purpose of this event. He gave the word then to Miss Ashley Pounds who shared the rules of the evening with everyone, including: Listen, Speak English and most importantly, Have Fun! We then divided up into three groups and each went off to learn.

Večer otvoril pán riaditeľ, Rado Jančula, ktorý privítal rodiny, potom dal slovo pani učiteľke Ashley Pounds. Miss Ashley stanovila pravidlá pre všetkých, ktoré zahŕňali: Počúvajte, rozprávajte po anglicky a predovšetkým – Zabávajte sa! Potom sme sa rozdelili do troch skupín a každá z nich išla pracovať na svojich aktivitách.


The first group learned about games. Miss Meredith and Miss Mirka started off with a game of Twister (great for working on vocabulary words and physical exercise).  Parents and kids then got down on the carpet and played games such as bingo and English UNO and others. It was a great reminder that playing games is not just for fun – it is a great way for their children to learn English!

V prvej skupine sme sa učili hrať hry. Pani učiteľky Meredith a Mirka začali hrou Twister (skvelá hra na precvičovanie slovnej zásoby). Rodičia a deti si potom sadli spolu na koberec a hrali sa hry ako bingo, anglické UNO a iné. Pripomenuli sme si, že hrať sa nemusíme len pre zábavu – môže to byť zároveň skvelý spôsob, akým sa deti môžu učiť angličtinu!


The second group went with Miss Jayne and Mrs. Monika where they learned how to help kids at home with specific assignments (for example, homework sheets, tests and projects), and also how to provide extra practice/revision using the text books, dictionary pages and key phrases to learn English. They also were shown how to fit English into everyday life, by recreating a meal time, where children were able to request what they wanted, or did not want for dinner.

Druhá skupina šla s pani učiteľkami Jayne a Monikou a učili sa, ako pomáhať deťom so špecifickými zadaniami (napríklad domáce úlohy, testy a projekty) a tiež ako poskytnúť dostatok precvičovania a opakovania pomocou učebníc, strany so slovnou zásobou a kľúčové frázy, ktoré sa potrebujú naučiť po anglicky. Dozvedeli sa tiež, ako použiť angličtinu v každodennom živote, keď simulovali situáciu s jedlom, kde si deti dokázali vypýtať to, čo chceli, alebo to, čo nechceli na večeru.


The third group started with Mrs. Sonya and Miss Zsuzsa. This group focused on media, an important medium for learning in today’s world. The group started with introducing media as a tool. They showed how to use songs, books and computer games as tools while learning English at home. They also recommended some fun English games on the internet and played with the students and their parents. Mrs. Sonya reminded all parents that the most important thing to remember about media is that it is a tool, that kids can not just be set in front of a TV or computer. Parents must sit down with their kids, talk with them, ask them questions, and interact.

Tretia skupina začala s pani učiteľkou Sonyou a s pani učiteľkou Zsuzsou. Táto skupina sa zamerala na médiá, dôležitý prostriedok učenia v dnešnom svete. Ukázali ako využiť pesničky, knihy a počítačové hry pri učení sa doma. Pani učiteľky odporúčili aj niekoľko  zabavných a užitočných internetových hier, ktoré si deti aj rodičia mohli vyskúšať. Pani učiteľka Sonya rodičom pripomenula, že najdôležitejšou vecou, ktorú si treba pri médiách pamätať, je, že síce pomôžu pri učení a sú zároveň aj zábavné, ale aj to, že deti nemožno iba nechať sedieť pred televízorom alebo počítačom. Rodičia musia sedieť pri deťoch, rozprávať sa s nimi, klásť im otázky a komunikovať.


The last part of the evening was a special raffle - three books, lots of games and school equipment and even special pencils that only write in English; little things to remind everyone that learning English can be a fun family event. We look forward to another successful Family English Night next year.

Poslednou časťou večera bola výnimočná tombola – knihy, CD, hry a špeciálne ceruzky, s ktorými sa dá písať iba po anglicky – drobnosti, ktoré nám majú pripomínať, že učenie sa po anglicky môže byť zábavnou rodinnou udalosťou. Už teraz sa tešíme na budúcoročný „Family English Night“, keďže tento bol taký úspešný.

 

Fotky z tohto vydareného anglicko-slovenského večera nájdete TU.

 

Zsuzsa Forgacs

Tento obsah bol uzamknutý. Nie je možné pridávať ďalšie komentáre.

FaLang translation system by Faboba