Prihlásiť

Prihlásenie k vášmu kontu

Uživateľ *
Heslo *
Pamätaj si ma

Vážení rodičia,

v prílohe Vám posielame zoznam krúžkov pri CZŠ-Narnia v školskom roku 2014/2015.
 Žiaci v týchto dňoch dostanú vzdelávacie poukazy, ktoré sú formou podpory mimoškolských aktivít zo strany Ministerstva školstva.

 

Každý poukaz má určenú finančnú hodnotu – 29,30 € na žiaka / školský rok, ktorú rodič môže uplatniť na úhradu poplatku alebo časti poplatku za konkrétny krúžok, ktorý si môžete vybrať aj v Centrách voľného času, ZUŠ-kách alebo v Štátnej jazykovej škole. Budeme radi, ak si vyberiete z ponuky krúžkov na našej škole alebo využijete poukaz v Rest-Time.
 
Prosíme, aby ste deti prihlásili na krúžky vyplnenou prihláškou do 22. septembra 2014 na recepcii školy. Vzdelávacie poukazy je možné uplatniť si nasledovne - ak chcete uplatniť vzdelávací poukaz na niektorom z krúžkov, je potrebné vrátiť ho vyplnený a podpísaný v danom termíne do školy.
Školy (a ostatní poskytovatelia s autorizáciou od MŠ SR) majú povinnosť vzdelávacie poukazy nahlásiť do konca septembra 2014 krajskému školskému úradu. Štátom stanovenou podmienkou uplatnenia vzdelávacieho poukazu je, že žiak navštevuje krúžok v predpísanom rozsahu aspoň 60 hodín za školský rok.
Podrobné informácie o poskytovaní vzdelávacích poukazov upravuje Smernica Ministerstva školstva SR č. 6 / 2007 – R.
 
Krúžok je možné uhradiť dopredu jednorazovo alebo polročne. Platby je možné realizovať bezhotovostne bankovým prevodom alebo ako je určené pri krúžku.
Prosíme rodičov viacerých detí, aby pri bankovom prevode pre jednoznačnú identifikáciu uhrádzali platbu za každé dieťa zvlášť a určite uviedli aj číselný kód krúžku.
 
Krúžky začínajú od 29.9. 2014 (niektoré skôr)
 
Za krúžky zabezpečované školou platíte poplatok bezhotovostne na číslo účtu 266 825 0025 / 1100.
Variabilný symbol: rodné číslo žiaka
Špecifický symbol: kód krúžku

Pri niektorých krúžkoch, za oznámi spôsob platby vedúci krúžku.
 
Rest Time – „školský klub detí“ poskytuje organizovanú činnosť vo svojich kluboch, ktoré majú každý mesiac iné tematické zameranie. Poplatok za navštevovanie Rest Time je stanovený na 20 €. Bližšie informácie ohľadom Rest Time môžete konzultovať s p.učiteľkou Magdalénou Krajčovičovou – Zrůstovou.
Príspevok sa uhrádza mesiac vopred do 10. dňa kalendárneho mesiaca, s uvedením špecifického symbolu 9999.

 

Vedúci krúžkov si vyhradzujú právo neotvoriť krúžok v prípade nízkeho záujmu detí.
Poplatky za krúžok sa uhrádzajú minimálne na polrok, ak vedúci neurčí inak.
Dieťa je záväzne prihlásené/odhlásené, ak odovzdá písomnú prihlášku/odhlášku na recepcii.
Platby je možné riešiť s Luciou Danišovou, tajomníčkou CZŠ-Narnia.
V prípade zmenených podmienok budeme rodičov informovať telefonicky alebo emailom.

 

pdfKruzky_a_aktivity_2014-2015.pdf

pdfPrehľad_poplatkov_za_krúžky_hradených_na_účet_CZŠ_Narnia_v_škol.pdf

 

FaLang translation system by Faboba